foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ      

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวณัฏฐนิช  ปิยะวงศ์       

มาตรฐานที่  2           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารงานวิชาการ

          2. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ร้อยละ  85  ของผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

10 พ.ค. 61

นางสาวณัฏฐนิช

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

16 พ.ค. 61

นางสาวณัฏฐนิช

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. รวบรวมข้อมูลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

22 พ.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

1  มิ.ย. 61

นางสาวณัฐปวีณ์

3.  รวบรวมข้อมูลผลการเรียน

      ภาคเรียนที่ 1

      ภาคเรียนที่ 2

 

2 ต.ค. 61

29 มี.ค. 62

นายวิรัตน์

4.  รวบรวมข้อมูลผลคะแนน O – NET

29 มี.ค. 62

นายวิรัตน์

5.  รวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

28 ก.พ. 62

นางอุษา

6.  รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน

29 มี.ค. 62

นางณภัทร

7.  รวบรวมข้อมูลสอนเสริมการอ่าน – การเขียน

26 ก.พ. 62

นางชญานี

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

8. รวบรวมข้อมูลการรับ – การย้ายนักเรียน

ตลอดปีการศึกษา

นางอรทัย

9. รวบรวมข้อมูลป้ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปองพิสุทธิ์

10. รวบรวมภาพกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวขนิษฐา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

 

สอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ

29  มี.ค.62

นางสาวณัฏฐนิช

4. ขั้นสรุป          (action)

 

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

29 มี.ค.62

นางสาวณัฏฐนิช

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   -  บาท

รายละเอียดงบประมาณ                      -  บาท

 

วิธีการติดตามและประเมินผล  แบบประเมินความพึงพอใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          2. ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลของฝ่ายวิชาการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

  

(นางสาวณัฏฐนิช  ปิยะวงศ์)   (นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี)            (นางมารศรี   ช่วยเนียม)              

        เลขานุการกิจกรรม            หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   /   ตามรายงานที่เป็นจริงหรือว่าเหมาะสม

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

น้อย

(3)

น้อยสุด

(2)

ปรับปรุง

(1)

1. ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

 

2.เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

3.ครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลของฝ่ายวิชาการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

4.มีความพึงพอใจในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

          ........................................................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................