foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          บุคลากรและครูในฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 93 มีอุปกรณ์ใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

4 พ.ค. 61

8 พ.ค. 61

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.สำรวจรายการวัสดุ – อุปกรณ์ที่ ขาดแคลนและไม่เพียงพอ

2.บันทึกรายการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ

3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจสอบ

4. ดำเนินการจัดซื้อ

8 พ.ค. 61

 

4 พ.ค. 60 –

29 มี.ค. 62

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

29  มี.ค. 62

นางสาวปองพิสุทธิ์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและประเมินผลกิจกรรม

29  มี.ค. 62

นางสาวปองพิสุทธิ์

 งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

ราคา/หน่วย

จำนวน

รวมเงิน

1

กระดาษ A 4

90บาท

600

รีม

54,000บาท

2

กระดาษสี  A 4

155บาท

50

แพ็ค

7,750บาท

3

กระดาษสี  f 4

185บาท

50

แพ็ค

9,250บาท

4

หมึกคอมพิวเตอร์ห้องวิชาการ

1,700บาท

10

หลอด

17,000บาท

5

หมึกคอมพิวเตอร์ห้องแนะแนว

2,470บาท

7

หลอด

17,290บาท

6

หมึกคอมพิวเตอร์ห้องทะเบียนวัดผล

3,900บาท

7

หลอด

27,300บาท

7

หมึกเครื่องถ่ายเอกสารห้องถ่ายเอกสาร

12,000บาท

10

หลอด

120,000บาท

8

แถบ OPP  ติดสันปก

42บาท

50

ม้วน

2,100บาท

9

ชอล์กสำหรับช่วงชั้นที่  1

50บาท

50

กล่อง

2,500บาท

10

แปรงลบกระดาน

25บาท

50

อัน

1,250บาท

11

ถุงพลาสติกใส่ข้อสอบ

80บาท

100

ซอง

8,000บาท

12

ซองสีน้ำตาลไม่ขยายข้าง A 4

3บาท

100

กล่อง

300บาท

16

ลวดเย็บ ETONA

55บาท

6

กล่อง

330บาท

17

ลวดเย็บเบอร์ 10

20บาท

70

กล่อง

1,400บาท

18

กระดาษคำตอบ

70บาท

200

ห่อ

14,000บาท

19

ปากกา Marker

30บาท

50

ด้าม

1,500บาท

20

กระดาษสติกเกอร์ A 4

125บาท

50

แพ็ค

6,250บาท

21

คลิบดำ NO 110

30บาท

50

กล่อง

1,500บาท

22

แฟ้มเอกสารตราช้าง A 4

70บาท

50

อัน

3,500 บาท

24

กรรไกรขนาด 6 นิ้ว

35บาท

6

อัน

200บาท

25

น้ำยาลบคำผิด

57บาท

10

เล่ม

570บาท

26

จัดซื้อเครื่องปริ้นสำหรับงานฝ่ายวิชาการ

 

 

 

18,010 บาท

 

รวม (สามแสนบาทถ้วน)

300,000บาท

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          สำรวจความต้องการและประเมินผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝ่ายทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

   

(นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอมณี) (นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

       เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารงานวิชาการ

                                           ประจำปี งบประมาณ  2561 

**********************************************************************

งบประมาณสำหรับกลุ่มงานทะเบียนนักเรียน จำนวน 100,000 บาท

  • รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้ตามงาน/โครงการที่กำหนด

                                                    

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

 

รายการวัสดุ อุปกรณ์

จำนวนที่                                                                 ต้องการ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ลงชื่อ......................................ผู้ขอ

                                                                                          (..............................................)                                                 

 

แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารงานวิชาการ

                                           ประจำปี งบประมาณ  2561 

**********************************************************************

งบประมาณสำหรับกลุ่มงานวัดและประเมินผล จำนวน 100,000 บาท

  • รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้ตามงาน/โครงการที่กำหนด

                                                    

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

 

รายการวัสดุ อุปกรณ์

จำนวนที่                                                                 ต้องการ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ลงชื่อ......................................ผู้ขอ

                                                                                          (..............................................)                                                 

 

 

แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารงานวิชาการ

                                           ประจำปี งบประมาณ  2561 

**********************************************************************

งบประมาณสำหรับงานทั่วไป จำนวน 100,000 บาท

  • รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้ตามงาน/โครงการที่กำหนด

                                                    

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

 

รายการวัสดุ อุปกรณ์

จำนวนที่                                                                 ต้องการ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ลงชื่อ......................................ผู้ขอ

                                                                                          (..............................................)