foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                บริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                   2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

          การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                          เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูป                                      โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหาร                                    จัดการด่านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการกำหนดหน้าที่                                        ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์                                     จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และต้องจัดทำงบดุลประจำปี  รายงานสาธารณชน                         ทุกสิ้นปีการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ                                               เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากร                                 ทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่าย                                           การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้                                         โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริมประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                               มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                           และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในด้านให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

         2. กลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 94 มีความพึงพอใจในการรับบริการไม่น้อยกว่าระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ครู บุคลากร

8 พ.ค. 60

300,000

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้บริหาร ครู บุคลากร

8 พ.ค. 60

300,000

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

3.1 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

3.2 จัดระบบสารสนเทศของฝ่าย

- รวบรวมข้อมูลฝ่ายบริหารงานวิชาการ

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

- รวบรวมข้อมูลผลการเรียน

      ภาคเรียนที่ 1

      ภาคเรียนที่ 2

-รวบรวมข้อมูลผลคะแนน O – NET

- รวบรวมข้อมูลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

- รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน

- รวบรวมข้อมูลสอนเสริมการอ่าน – การเขียน

- รวบรวมข้อมูลการรับ – การย้ายนักเรียน

- รวบรวมข้อมูลป้ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ

- รวบรวมภาพกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

 

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

 

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

ครู บุคลากร นักเรียน

 

ครู บุคลากร นักเรียน

 

 

ตลอด

ปีการศึกษา

ตลอด

ปีการศึกษา

22 พ.ค. 61

 

1                   มิ.ย. 61

 

 

2 ต.ค. 61

29 มี.ค. 62

29 มี.ค. 62

 

28 ก.พ. 62

 

29 มี.ค. 62

 

26 ก.พ. 62

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

300,000

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

นางสาวณัฏฐนิช

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

นางสาวณัฐปวีณ์

 

นายวิรัตน์

 

 

นายวิรัตน์

 

นางอุษา

 

นางณภัทร

 

นางชญานี

 

นางอรทัย

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

นางสาวขนิษฐา

 

4. สรุปการประเมินผลโครงการ

 

29 มี.ค. 62

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

5. รายงานสรุปโครงการ

 

29 มี.ค. 62

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ    8 พฤษภาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562
งบประมาณ                 300,000 บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

- ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

-ร้อยละ  80  ของผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี

- การสอบถาม
- การสำรวจ

 

-การสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสำรวจ

 

-แบบประเมินความพึงพอใจ

การประเมินผล
          ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีโดยใช้แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          โรงเรียนมีระบบการบริหารด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

(นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

(นางมารศรี  ช่วยเนียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                        (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                     ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ