foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

สรุปโครงการ / กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

1.1 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

1.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฏฐนิช  ปิยะวงศ์

รวม

2

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ

2.1 สอนเสริมทักษะทางวิชาการ

นางบุปผาพรรณ ดวงสุวรรณ

2.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

นายธีระพล  คุปกุลกานท์

2.3 โครงงานเพื่อการเรียนรู้

นางขวัญฤทัย นะมาเส

2.4 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวชลลดา ช่างแก้

2.5 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุนิสา อนันตกุล

2.6 English Camp

นางสาวสุนิสา  อนันตกุล

2.7 ม่านไม้ไผ่

นางสาววิพรรษา คำแก้ว

2.8 Steam  Camp

นางสาวหทัยทิพย์  ชูพรหม

2.9 Learn Education

นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ

รวม

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์

3.1 แฟ้มสะสมงาน

 นางสาวสุรีย์พร อารมณ์เย็น

3.2 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

นางปิยะนุช  วรสีหะ

3.3 วันวิชาการ

นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์

3.4 กิจกรรมทักษะกระบวนการทางลูกเสือ

นายจินดา  ทองรักษ์

3.5 สอนเสริมธรรมศึกษา

 พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกฺโก

3.6 นักศึกษาวิชาทหาร

 ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี สุวรรณชาตรี

3.7 พัฒนาการทักษะอ่าน-การเขียน และการคิดของนักเรียน

นางชญานี อินทร์จันทร์

3.8 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ (World Education)

 นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

3.9 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 นางอุษา  ปิ่นแก้ว

รวม

4

โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

4.1 แนะแนวการศึกษาต่อ

นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

4.2 รับนักเรียนใหม่

นางสาวตรีทิพ  ชูช่วย

4.3 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ว่าที่ร.ต.หญิงอนุสรา สุขศรี

4.4 มอบทุนการศึกษา

นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

4.5 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี

4.6 กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์

4.7 เยี่ยมบ้าน

นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ

4.8 คัดกรองนักเรียน

นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์

4.9 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางปิยนุช  ธรรมประพัทธ์

4.10 ประกวดดาว-เดือน

นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี

รวม 

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา   จันทสุวรรณโณ

5.1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นางอรทัย โคพิชัย

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์วิทยาการบริการเพื่อการเรียนรู้

นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

5.3 แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอุษา ชูเกลี้ยง

5.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ EIS

นางสาวจุฑามาศ  คงฉ้ง

รวม

6

โครงการพัฒนาครู

นางอรอุมา ทองดี

6.1 พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี

6.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางอรอุมา ทองดี

6.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

นางอรอุมา ทองดี

6.4 นิเทศการสอนและสื่อนวัตกรรม

นางสาวอาภรณ์ ช่างสาน

รวม

7

โครงการศาสตร์แห่งพระราชา

นายบรรพต  มณีโรจน์

รวม

 

จำนวนโครงการ  7   โครงการ     จำนวนกิจกรรม  39   กิจกรรม