foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                    บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                ห้องเรียนพิเศษ EIS

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1     ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียน

                                    1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปองพิสุทธิ์  ยอดมณี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

          สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบันโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ กำหนดนโยบายการเปิดสอนหลักสูตร                                      การเรียนการสอนสองภาษา (English Program) หลักสูตรโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World ClassSchool) และหลักสูตรการจัดการเรียน                             การสอนแบบ   บูรณาการสองภาษาพอเพียง(EIS)ในโรงเรียนทั้งในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การปกครอง                                                ท้องถิ่นโรงเรียนเอกชน และสถาบัน ในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง                                                     จำนวนมาก และจะสามารถขยายห้องเรียนเหล่านี้ออกไปเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนและเตรียมพร้อมรับการเปิดสมาคมอาเซียน                              ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนดังกล่าว                                       ที่สำคัญกล่าวคือ ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ซึ่งครูจำนวนมากยังขาดประสบการณ์                                            ใช้ภาษาอังกฤษ ขาดยุทธวิธี ขาดเทคนิคสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ 

         1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และคอมพิวเตอร์

         2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล

        3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์,                                                      วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

       1. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรมและพัฒนาการใช้สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

       2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลจากการเรียนรู้โดยการสอนแบบ EIS อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

30 เม.ย. 60

-

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้บริหาร/ครู

25 เม.ย. 60

-

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

    3.1 เตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน

    3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของครูผู้สอน

 

    3.3 นิเทศการสอน

 

 

ครู

 

ครู

 

 

ผู้บริหาร

 

 

27 เม.ย. 60

 

พ.ค.-ก.ย. 60และ

พ.ย.-ก.พ. 61

ครั้งที่ 1

21 ก.ค. 60

ครั้งที่ 2

25 ม.ค. 61

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

นางสาวปองพิสุทธิ์

นางสาวขนิษฐา

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

 

นางสาวขนิษฐา

4. สรุปการประเมินผลโครงการ

-

28 ก.พ. 61

-

นางสาวปองพิสุทธิ์

5. รายงานสรุปโครงการ

-

5 มี.ค. 61

-

นางสาวปองพิสุทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ           25 เมษายน 2560 - 5 มีนาคม 2561

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 15,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าวิทยากร

13

500

6,500

2.

ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ

50

15x2

1,500

3.

ค่าอาหารกลางวัน

50

40

2,000

4.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

   

5,000

รวม (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15,000

 หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         1. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนแจ้งวิทยา

         2. นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.     ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนา การใช้สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2.    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลจากการเรียนรู้โดยการสอนแบบ EIS อยู่ในระดับดี

-การนิเทศ

 

-การทดสอบ

-คู่มือนิเทศ

 

-ข้อสอบ

การประเมินผล
           1. การประเมินครูผู้สอนโดยใช้การนิเทศโดยผู้บริหาร

           2. การทดสอบผู้เรียนโดยครูประจำวิชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้ในระดับดี

  

 

 

 

(นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

     (นายธริศร    เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                  ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

          ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

                                      

            (พระพิศาลสิกขกิจ)

             ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

           ผู้อนุมัติโครงการ