foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                 ศาสตร์แห่งพระราชา

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยสอดคล้อง                                                                                            กับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1               คุณภาพของผู้เรียน

                                   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2    ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายบรรพต มณีโรจน์ และนายสมโภช พ่วงเพชร

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ ต้องการบำบัดความทุกข์ ทุกอย่างของประชาชนตลอด                           ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี โดยพระองค์ท่านได้ทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้                                                  ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “ศาสตร์พระราชา” หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา”

          และเป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน                       เป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มยำกุ้ง” หรือ                                                   ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” จนหลายภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย                                                ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

          เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”                                ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก                                          เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา                                               มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนา                                             อย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดี โดยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา”                                         ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักและ                                                การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง ได้แก่

  1. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำกินและน้ำใช้, การขาดที่ดินทำกิน                                                                                   ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย
  2. ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนำไปลงทุน                                                                               เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก
  3. โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง                                                                               เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม
  4. กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิ่น น้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้
  5. บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ”                                                                               ที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไรจากการประกอบการ

       และยังมีศาสตร์แห่งพระราชาที่สำคัญอีกมากมาย

        จนมีคำกล่าวที่ว่า “คนไทยมีปัญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชา” จึงมิต้องสงสัยเลยว่า เหตุใด                                                 “ทำไมคนไทยรักพระราชาของเขาได้มากขนาดยอมตายแทนได้” ซึ่งการรักพระราชานั้นก็คือการปฏิบัติบูชาตามคำสอน                                                    จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องศึกษาศาสตร์แห่งพระราชา และช่วยกันดำเนินการตามรอยพระบาท หรือ                                                                    “การเดินตามรอยเท้าพ่อ” จึงจะเรียกว่า “รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง”

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา”

          2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าไปศึกษาพื้นที่ “ศาสตร์แห่งพระราชา” อยู่ในระดับดี

         2. นักเรียนทุกคนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

-

28 พ.ค. 60

-

นายบรรพต

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

คณะกรรมการ

8 มิ.ย. 60

-

นายบรรพต

นายสมโภช

3. ดำเนินกิจกรรม

คณะกรรมการ

8 มิ.ย. 60 –

15 มี.ค. 61

100,000

นายบรรพต

นายสมโภช

4. ประเมินผลโครงการ

-

20 มี.ค. 61

-

นายบรรพต

5. สรุปผลและรายงานโครงการ

-

20 มี.ค. 61

-

นายบรรพต

ระยะเวลาดำเนินการ     28 พฤษภาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561
งบประมาณ                  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) *ใช้งบกลาง

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. คณะครู/บุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา

          3. นักเรียน

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

- ระดับความพึงพอใจในการเข้าไปศึกษาพื้นที่ “ศาสตร์แห่งพระราชา”และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำรวจความพึงพอใจความคิดเห็น และการนำไปใช้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แบบประเมินความพึงพอใจความคิดเห็น และการนำไปใช้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

การประเมินผล
          สอบถามและสัมภาษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา”ได้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 (นายบรรพต มณีโรจน์)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                          (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                        ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ