foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางอรอุมา ทองดี                          

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                   2.1 การวางแผนและดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดำเการอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

                                   2.2 การจัดการเรียนการสอที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้

         2. เพื่อให้ครูผู้สอเกิดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

         3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

11 พ.ค. 60

นางอรอุมา

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

11 พ.ค. 60

นางอรอุมา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมาย

11 พ.ค. 60 ,

1 พ.ย. 60

นางอรอุมา

2. ติดต่อประสานงาน

11 พ.ค. 60 ,

1 พ.ย. 60

นางอรอุมา

3. จัดทำคำสั่ง

11 พ.ค. 60 ,

1 พ.ย. 60

นางอรอุมา

4. ทำบันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ / กิจกรรม

11 พ.ค. 60 ,

1 พ.ย. 60

นางอรอุมา

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

30 มี.ค. 61

นางอรอุมา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

30 มี.ค. 61

นางอรอุมา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 15,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเอกสาร

1

15,000

15,000

รวม (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. สำรวจการมีแผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

         2. รายงานผลการใช้แผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนที่เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

        2. ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

      (นางอรอุมา ทองดี)           (นางอรอุมา ทองดี)      (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ