foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางอรอุมา ทองดี                          

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

         2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ร้อยละ 94 ของครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตรครูผู้สอน

         2. ครูในสถานศึกษาใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

8 พ.ค. 60

นางอรอุมา

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

8 พ.ค. 60

นางอรอุมา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 

16 พ.ค. 60 ,

16 มี.ค. 61

นางอรอุมา

2. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

16 พ.ค. 60 ,

16 มี.ค. 61

นางอรอุมา

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ

16 พ.ค. 60 ,

16 มี.ค. 61

นางอรอุมา

4. ทำบันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ / กิจกรรม

22 พ.ค. 60 ,

20 มี.ค. 61

นางอรอุมา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

30 มี.ค. 61

นางอรอุมา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

30 มี.ค. 61

นางอรอุมา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเอกสาร

1

5,000

5,000

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และครู

         2. ตรวจประเมินหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแจ้งวิทยา ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

         2. ครูผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

   

     (นางอรอุมา  ทองดี)           (นางอรอุมา ทองดี)        (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ