foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                   บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ              พัฒนาครูและหลักสูตรสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 1    การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                   2.1 การวางแผนและดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน

                                         รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                                   2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3     การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอรอุมา ทองดี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล   

          โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551                              และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ                                          ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล                                  และพัฒนาครูให้มีศักยภาพ พร้อม ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน่วยงาน                             และองค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไปอีกทั้งเป็นการดูแล บำรุงรักษาส่งเสริม                                       ให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

          ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล                                       เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ทำงานของครู

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาครูให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

         2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ร้อยละ 96 ของครูได้รับการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์         
ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ

3.ดำเนินกิจกรรม / งาน

3.1 พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

3.2พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

 

3.4  นิเทศการสอน  

 

 

 

 

ครู

 

ครู

ครู

 

ครู

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

8 พ.ค. 60 ,

25ต.ค. 60

6 มิ.ย.60 ,

15พ.ย. 60

 

 

 

 

150,000

 

5,000

15,000

 

1,000

 

 

 

 

นางอรอุมา

 

นางอรอุมา

นางอรอุมา

 

นางสาวอาภรณ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ      8 พฤษภาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

งบประมาณ                           171,000   บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         1. โรงเรียนแจ้งวิทยา
         

         2. ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

-ร้อยละของครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

สำรวจความ

พึงพอใจ

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจ

-ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม สัมมา เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

การนำเสนอผลงานต่างๆ ของครู

แบบรายงานผล

-ร้อยละของครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจและมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระ

สำรวจ

แบบสำรวจ

-ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนทุกคน

สำรวจ

แบบสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

(นางอรอุมา ทองดี)

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                     (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                           ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา
  ผู้เห็นชอบโครงการ                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ