foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์วิทยบริการเพื่อการเรียนรู้

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ / นางอุษา ชูเกลี้ยง

มาตรฐานที่  2             กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ประเด็นพิจารณาที่ 4    การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแจ้งวิทยาให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

         2. เพื่อให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. นักเรียนร้อยละ 87 ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ได้

         2. นักเรียนร้อยละ 87 ที่ใช้ห้องสมุดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

8 พ.ค. 60

15 พ.ค. 60

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.ติดต่อช่างจัดทำตู้หนังสือภายในศูนย์วิทยบริการ

2.ออกแบบและสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการจัดห้องสมุด

20 มิ.ย. 60

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

28 ก.พ. 61

นางสาวขนิษฐา,

นางอุษา

4. ขั้นสรุป          (action)

1.สรุปและรายงานผลกิจกรรม

9 มี.ค. 61

นางสาวขนิษฐา,นางอุษา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

จัดทำตู้หนังสือ  และซ่อมตู้หนังสือ

-

-

100,000

รวม (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

100,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. สถิตินักเรียนที่มาใช้บริการห้องสมุด

         2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดประจำภาคเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้ห้องสมุด เพื่อการค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

         

 

 

(นางสาวขนิษฐา  จันทสุวรรณโณ)   (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร) 

        เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ