foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางอรทัย โคพิชัย / นางบุปผาพรรณ ดวงสุวรรณ

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                  2.1 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ

                                  ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

         2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการเรียนรู้

         2. ร้อยละ 98 ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจในการใช้ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ประชุมเตรียมความพร้อม

10 พ.ค. 60

14 พ.ค. 60

นางอรทัย

นางอรทัย

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. สำรวจห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

2. จัดซื้ออุปกรณ์ให้พอเพียงกับผู้เรียน

3. บริการความสะดวกให้กับผู้เรียน

4. ใช้ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ

8 พ.ค. 60 –

28 ก.พ. 61

นางอรทัย

นางอรทัย

นางอรทัย

นางอรทัย

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

28 ก.พ. 61

นางอรทัย

4. ขั้นสรุป          (action)

1. สรุปผลการใช้และสรุปผลการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

28 ก.พ. 61

นางอรทัย

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์

-

-

50,000

รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. ใช้แบบสำรวจจำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการ

         2. ใช้แบบสอบถามผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้เรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

        2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น

 

 

 

 

      (นางอรทัย   โคพิชัย)   (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรโณ)  (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)

       เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ