foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวปิยนุช เนียมไหม  /นางปิยนุช  วระสีหะ /นางสาวสุรีพร  อารมณ์เย็น

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครอง

          2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้ปกครองร้อยละ 93 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

3. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

 

4. จัดทำกำหนดการประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้น

5. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม

19 พ.ค. 60

 

22 พ.ค. 60

 

23 พ.ค. 60

 

24 พ.ค. 60

 

25 พ.ค.60

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1

 

 

 

2. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2

27-28 พ.ค. 60

 

 

 

10-11 ก.พ. 61

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวสุรีพร

นางสาวปิยนุช

นางสาวสุรีย์พร

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 

ประเมินผลกิจกรรม

 

29 พ.ค. 60 /

2 ก.พ. 61

นางสาวปิยนุช

นางปิยะนุช

นางสาวสุรีย์พร

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 ก.พ. 61

นางสาวปิยนุช

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  14,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ครั้งที่ 1 ค่าเช่าเก้าอี้

600

10

6,000

2.

ครั้งที่ 2 ค่าเช่าเก้าอี้

600

10

6,000

3.

ป้ายไวนิล

2

1000

2,000

รวม (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

14,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1.แบบสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

          2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน

         2. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

(นางสาวปิยนุช  เนียมไหม)     (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)     (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

     เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ