foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    คัดกรองนักเรียน         

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางณัฐปวีณ์  วิไลรัตน์

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 4   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

         2. เพื่อให้ครูได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเบื้องต้น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

        นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ร้อยละ 94.5  ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. แจกแบบคัดกรองนักเรียนให้ครูประจำชั้น

9 พ.ค. 60

 

16 พ.ค. 60

 

11  พ.ค. 60

นางสาวสุนิสา

 

นางสาวสุนิสา

 

นางสาวสุนิสา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.ครูประจำชั้นเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

2.ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนทุกคน

3.ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเพื่อเข้ารับการส่งต่อ

4.ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  เรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อยเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

22 พ.ค. 60

 

3 ก.ค.  60

12 ก.ค. 60

 

17 ก.ค. 60

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลการดำเนินงาน

 

22 ธ.ค. 60

นางสาวสุนิสา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ

10 ม.ค. 61

นางสาวสุนิสา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน           -        บาท

รายละเอียดงบประมาณ                             -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 (นางสาวสุนิสา   พวงแก้ว)    (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ