foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    เยี่ยมบ้าน

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                   2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

         2. เพื่อให้ครูได้เข้าใจนักเรียนในการ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

        นักเรียนร้อยละ 91 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูประจำชั้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชุมครูประจำชั้นพร้อมทั้งแจกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านให้ครูประจำชั้น

11 พ.ค. 60

 

15 พ.ค. 60

 

17 พ.ค. 60

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ดำเนินการเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. ติดตามผลการเยี่ยมบ้าน

 

3. ครูประจำชั้นสรุปและรายงานผลการเยี่ยมบ้าน

4. สรุปผลการเยี่ยมบ้านและตั้งเบิกเงิน

17 พ.ค. 60 –

15 ม.ค. 61

24 ก.ค. 60 /

14 ธ.ค. 60

22 ม.ค. 61

 

29 ม.ค. 61

ครูประจำชั้น

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

นางสาววิไลรัตน์

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

5ก.พ. 61

นางสาววิไลรัตน์

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

12 ก.พ. 61

นางสาววิไลรัตน์

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 35,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนการเยี่ยมบ้าน

1,750

20

35,000

รวม (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

35,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง

         2. แบบสรุปการเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้ตรงกับสภาพปัญหา

         2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

 

 

  

(นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ)   (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

      เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ