foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ              นางสาวสุนิสา   พวงแก้ว  / นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน 

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทำงาน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ100 ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีความพึงพอใจในในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ

15 พ.ค. 60

22 พ.ค. 60

26 พ.ค. 60

นางสาวสุนิสา

นางสาวสุนิสานางณภัทร

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.ประชุมนักเรียนที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ

2.ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้ยืม พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้ความรู้

3.คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเข้ารับการ

กู้ยืมเงิน

4. ส่งเอกสารใบสมัครขอรับการกู้ตามหลักเกณฑ์

29 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 60

 

 

5 มิ.ย. 60

 

12 มิ.ย. 60

นางสาวสุนิสา

นางสาวสุนิสา

 

 

นางสาวสุนิสา

 

นางสาวสุนิสา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

สรุปรายงานกิจกรรมที่ปฏิบัติ

8 ม.ค. 61

นางสาวสุนิสา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

12 ม.ค. 61

นางสาวสุนิสา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน      -        บาท

รายละเอียดงบประมาณ                     -

วิธีการติดตามและประเมินผล

           แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ผู้เรียนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

 

 

 

 

(นางสาวสุนิสา   พวงแก้ว)    (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)     (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

     เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ