foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี

มาตรฐานที่ 3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์            

         เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         นักเรียนร้อยละ 83 ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองไม่ต่ำกว่าระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. จัดทำรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

4. จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม

5. ฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร

6. จัดสถานที่

17-18 ม.ค.61

26 ม.ค.61

 

1-2 ก.พ.61

 

8 ก.พ.61

14-16  ก.พ. 61

21-22 ก.พ. 61

นางสาวสายพิศ

นางสาวสายพิศ

 

คณะครู

 

คณะครู

คณะครู

คณะครู

2. ขั้นดำเนินการ(do)

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร

23 ก.พ. 61

คณะครู

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

 

28 ก.พ. 61

นางสาวสายพิศ

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

2มี.ค.61

นางสาวสายพิศ

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

พานธุปเทียน-ดอกไม้

2 ชุด

600

1,200

2.

ป้ายไวนิล

2 ชุด

1000

2,000

3.

ค่าจัดซุ้มแสดงความยินดี

6 ซุ้ม

1000

6,000

4.

ค่าวิทยากร

1

800

800

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

          2. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป

 

 

 

 (นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี)    (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

     เลขานุการกิจกรรม            หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการ