foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  มอบทุนการศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ              นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน      

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1        ผู้เรียนมีความปะพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม                  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

ผู้เข้ารับทุนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ระดมทุนการศึกษาโดย

- ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนไปกับผู้ที่มีจิตศรัทธา

- ติดต่อไปยังผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

4. ส่งใบสมัครขอรับทุนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่ชั้น ป. 2- ม.6 ดังนี้

- โควตาเรียนดี ประพฤติดี

- นักเรียนเรียนดี ช่วยเหลือกิจกรรม

- เรียนดี ประพฤติดี ขาดโอกาสทางการเรียน

5. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา

 

6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

1 มิ.ย. 61

4 มิ.ย. 61

 

6 มิ.ย. 61

 

 

 

 

15 พ.ค. 61

 

 

 

 

 

3 ก.ค. 61

 

9 ส.ค. 61

นางณภัทร

นางณภัทร

 

นางณภัทร

 

 

 

 

นางณัฐปวีณ์

 

 

 

 

 

นางณภัทร

 

นางณภัทร

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 61

 

นางณภัทร

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง

12 ส.ค. 61

นางณภัทร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3 ก.ย. 61

นางณภัทร

 

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน  10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าจัดทำเกียรติบัตร     

200

10

2,000

2.

กระดาษเกียรติบัตร      

200

3.10

620

3.

ซองน้ำตาลขยายข้าง    

200

2.75

550

4.

กระดาษสติกเกอร์       

200

1.40

280

5.

พลาสติกเคลือบเกียรติบัตร

200

2.75

550

6.

ของที่ระลึก     

200

30

6,000

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง

 

 

 

ลงชื่อ ..............................    ลงชื่อ .............................   ลงชื่อ ..........................................

(นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)      (นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

      เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ