foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    รับนักเรียนใหม่          

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวตรีทิพย์ ชูช่วย

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

วัตถุประสงค์

          เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100

           2. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับดี ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

8   ม.ค. 62

นางสาวตรีทิพย์

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

22 ม.ค.62

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

 

 

 

 

1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับนักเรียน

1  ก.พ.62

 

 

นางสาวตรีทิพย์

 

 

 

2. จำหน่ายใบสมัคร

19 ก.พ. 62

3.รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

20 มี.ค. 62–

7  เม.ย. 62

4. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

8 เม.ย.62

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

9 เม.ย.62

6. ประชุมผู้ปกครอง, รับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4

10 เม.ย.62

7.ประกาศผลสอบแยกห้องเรียน/มอบตัวนักเรียน

11 เม.ย. 62

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลกิจกรรม

 

14  พ.ค. 62

นางสาวตรีทิพย์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

18  พ.ค. 62

นางสาวตรีทิพย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าระเบียบการรับสมัคร

1,000  ชุด

-

10,000

2.

ค่าแผ่นพับ

1,000  ชุด

-

20,000

3.

ค่าใบสมัคร

1,000  ชุด

-

10,000

4.

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-

-

10,000

รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

         - แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

         - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและรายชื่อนักเรียนโควตา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. จำนวนนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

        2. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

 

(นางสาวตรีทิพย์ ชูช่วย)        (นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน)               (มารศรี ช่วยเนียม)              

   เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ