foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

แผนงานฝ่าย                บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  สุขศรี / นางสาวจิดาภา  เอียดเหลือ

มาตรฐานที่1                 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                     1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                      1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ95 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ดำเนินงานประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

4. ติดต่อประสานงานวิทยากร

5. ติดต่อประสานงานกับนักเรียน

ศิษย์เก่าโรงเรียนแจ้งวิทยาสายวิทย์-

คณิต และสายอังกฤษ-ภาษาจีนรุ่นที่ 1

6. ติดต่อประสานงานกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในการ

ดำเนินกิจกรรมนันทนาการช่วงบ่าย

7. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

ตามกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

8. ขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

9. ประชุมครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

25 เม.ย.60

28 เม.ย. 60

 

26 เม.ย. 60

26 เม.ย. 60

26 เม.ย. 60

 

 

26 เม.ย. 60

 

 

27 เม.ย. 60

 

27 เม.ย. 60

 

28 เม.ย. 60

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา ,

นางสาวจิดาภา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้ารับการปฐมนิเทศตามแผนที่กำหนด

2 พ.ค. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2 พ.ค. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

12 พ.ค. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา

นางสาวจิดาภา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 20,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าวิทยากร

1

3,000

6,000

2.

ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์

2

3,000

5,000

3.

ค่าป้ายชื่อนักเรียน

300

-

2,000

4.

ค่าอุปกรณ์ปฐมนิเทศ

-

-

5,000

 

ค่าอัดรูปภาพกิจกรรม

-

-

2,000

รวม (สองหมื่นบาทถ้วน)

20,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. ประเมินกิจกรรมทุกระยะในระหว่างการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

              และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมร้อยละ 95

          2. ประเมินผลพฤติกรรมด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

          3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

          2. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

          3. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา สุขศรี)  (นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว)  (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)

         เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ