foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      การแข่งขันทักษะทางวิชาการ           

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ                 นางอุษา ปิ่นแก้ว / นางสาวกรกนก จิตบรรจง

มาตรฐานที่ 1               คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                    1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                                    1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการากผลการสอบวัดระดับชาติ

มาตรฐานที่ 3                กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 2      การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณาที่ 3      การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์

         เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 88 ของจำนวนรายการที่เข้าร่วม

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

30 พ.ค. 60

นางอุษา

นางสาวกรกนก

1.2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

30 พ.ค. 60

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

 

 

 

 

2.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ ทุกสายชั้น

1 มิ.ย. 60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.2  แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการของหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ครูที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

1 มิ.ย. 60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.3 ดำเนินการติวเข้มนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ

1 ส.ค. 60 –

1 ม.ค. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

 

2.4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                         

1 มิ.ย. 60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.5 ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทาง   วิชาการ                                                               

1 มิ.ย. 60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.6 ดำเนินการขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๘

1 มิ.ย. 60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.7 ติดต่อยานพาหนะ / ที่พัก เพื่อนำนักเรียนไปแข่งขันภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

1 มิ.ย.60 –

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.8 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครูและนักเรียนไปแข่งขันทักษะภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

1 มิ.ย. 60 -

1 ก.พ. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

 

2.9 ติดตามผลการแข่งขันในแต่ละรายการรายงานผลการแข่งขัน

1 มิ.ย. 60 -

1 ก.พ.61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.10 สรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน

1 มี.ค. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

2.11 รายงานผลการแข่งขันหน้าเสาธงมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

1 มี.ค. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

1 มี.ค. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

1 มี.ค. 61

นางอุษา

นางสาวกรกนก

 

งบประมาณที่ได้รับ         จำนวน  290,000   บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศล

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (3วัน)

6

200/6

3,600

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (3วัน)

10

200/10

6,000

3.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (3วัน)

30

100/30

9,000

4.

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

30

166/30

5,000

รวม (สองหมื่นสามพันหกร้อยถ้วน)

23,600

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย 1/3

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร

6

200

1,200

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

70

100

7,000

3.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

170

50

8,500

4.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน

5

500

2,500

5.

ค่าใช้สอยค่าวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

170

58

10,000

รวม (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

29,200

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเบี้ยเลียงผู้บริหาร(1 วัน)

6

200

1,200

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(1 วัน)

120

100

12,000

3.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

200

70

14,000

4.

ค่าเหมารถ

2

4,000

8,000

5.

ค่าใช้สอยค่าวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

200

50

10,000

รวม (สี่หมื่นห้าพันร้อยบาทถ้วน)

45,200

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร(3วัน)

3

400

3,600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(3วัน)

10

300

9,000

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(3วัน)

50

100

5,000

4

ค่าเช่าเหมารถและค่าน้ำมัน(3วัน)

3

12,000

36,000

5

ค่าที่พัก (2คืน)

13

600

13,000

6

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

50

100

5,000

รวม (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

71,600

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (4วัน)

2

400

3,200

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(4วัน)

4

300

4,800

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (4วัน)

10

150

6,000

4

ค่าเช่าเหมารถ(4วัน)

1

13,000

36,000

5

ค่าที่พัก(2คืน)

5

500

5,000

6

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

10

500

5,000

รวม (หกหมื่นบาทถ้วน)

60,000

รายละเอียดงบประมาณ

          - แข่งขันทักษะงานวันการศึกษาเอกชน

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร

3

200

600

2

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

30

150

4,500

3

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

60

70

4,200

4

ค่าเช่าเหมารถ 1 คัน

1

6,700

6,700

5

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

60

83

5,000

รวม (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

21,000

รายละเอียดงบประมาณ

          -เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ ของหน่วยงานภายนอก

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าใช้สอยวัสดุ/อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ

-

-

39,400

รวม (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทบาทถ้วน)

39,400

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. ตรวจสอบการดำเนินงานตามกิจกรรม

          2. การประเมินกิจกรรม

          3. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน

          2. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

     

                    (นางอุษา ปิ่นแก้ว)    (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)              

     เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ