foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้  (World Education)

แผนงานฝ่าย            บริหารงานฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ              นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ / นางสาวอุษา จันทร์แดง

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

                                2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                                2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

           2. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้เรียนร้อยละ 88 ขึ้นไป เกิดความรู้ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุด                                 เพื่อค้นคว้าหาความรู้

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

8 พ.ค. 60

15 พ.ค. 60

นางสาวขนิษฐา

นางอุษา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่านและติดตามกิจกรรมรักการอ่าน และประชาสัมพันธ์

2. ประสานงานผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3. จัดป้ายนิเทศวันสำคัญ/ตอบคำถาม

4. จัดแสดงหนังสือน่าอ่าน

5. จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล/ประจำสัปดาห์

6. จัดกิจกรรมเล่านิทานและตอบคำถาม

7. ฉายวีดิทัศน์

8. กิจกรรมสาระน่ารู้

9. กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา

8 พ.ค. 60 –

28 ก.พ. 61

นางอุษา

 

นางสาวขนิษฐา

 

นางสาวขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา

 

นางอุษา

นางสาวขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

9 มี.ค. 61

นางสาวขนิษฐา

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

9 มี.ค. 61

นางอุษา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 250,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี )

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

วารสารรายเดือน        

10

2000

20,000

2.

เรื่องสั้น รางวัลซีไรท์ ปี 2561

-

-

10,000

3.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

30,000

4.

ค่าจัดบอร์ดของตกแต่ง กระดาษ กาว เทปใส อุปกรณ์สำนักงาน น้ำหมึก

-

-

50,000

5.

ค่าซ่อมแซมหนังสือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ

-

-

30,000

6.

ค่าซื้อหนังสือความรู้ทั่วไป

-

-

50,000

7.

ค่าของรางวัลเด็ก

-

-

35,000

8.

ค่าสติกเกอร์ไวล์นิลตกแต่งห้องสมุด ภายนอกห้องสมุด

-

-

25,000

รวม (สองแสนห้าหมื่นถ้วน)

250,000

­วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามและประเมินผลทุกระยะ และรายงานผลการจัดกิจกรรมหลังสิ้นสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนเกิดความรู้ความข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุดในเพื่อค้นคว้าหาความรู้อันเป็นผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้

 

 

 

         (นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ)   (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

        เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ