foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     พัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนและการคิดของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                 นางชญานี   อินทร์จันทร์ / นางวาริน  ไชยพูล

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา

          2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ได้

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

5 มิ.ย. 60

นางชญานี,

นางวาริน

นางชญานี,

นางวาริน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

8 มิ.ย. 60

 

3. คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนในระดับประถมศึกษา

12-23 มิ.ย. 60

ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา

4. สร้างแบบทดสอบ

 

24 มิ.ย. 60

นางชญานี,

นางวาริน

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ครูประจำชั้นนำแบบทดสอบไปทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

1-30 พ.ค. 60

 

 

นางชญานี,

นางวาริน

2. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทักษะการอ่าน เขียน

 

26มิ.ย.60 –

31ส.ค.60

1 พ.ย. 60 –

5 ก.พ.61

3. รายงานผลการทดสอบนักเรียน

ทุกวันที่ 20

ของเดือน

ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินคุณภาพผู้เรียน

แต่ละภาค

ครั้งที่1

20-25 ส.ค. 60

ครั้งที่2

22-26 ม.ค. 61

ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา

4. ขั้นสรุป          (action)

1.ครูประจำชั้นสรุปผลการเรียนซ่อมเสริมและการทดสอบ

11-15 ก.พ. 61

 

ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา

2.สรุปรายละเอียดและผลการดำเนินกิจกรรม

22 ก.พ. 61

นางชญานี,

นางวาริน

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน-การเขียนการคิดของผู้เรียนเดือนละครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ การอ่าน-การเขียน สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ

 

 

 

 

                  (นางชญานี อินจันทร์)    (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

     เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ