foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    นักศึกษาวิชาทหาร

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์ สอนคง / ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี สุวรรณชาตรี

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  2.2 การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                  2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประ­สงค์ 

          1. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          2. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ

         2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน

3.ประสานไปยังชุมชนเป้าหมาย(กิจกรรมรด.จิตอาสา)

1 ส.ค. 60

1 ส.ค. 60

 

4 ส.ค. 60

ว่าที่ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

ว่าที่ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

 

ว่าที่ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

ร่วมกิจกรรมวันถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทาหาร

  - วันเตรียมการ

  - วันพิธี

 

 

7 ธ.ค. 60

8 ธ.ค. 60

ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 แบบประเมินความพึงพอใจ

  - รด.จิตอาสา

  - วันพิธีถวายสัตย์

 

18 ส.ค. 60

15 ธ.ค. 60

ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี

4. ขั้นสรุป          (action)

 

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

 - รด.จิตอาสา

 - วันพิธีถวายสัตย์

18 ก.ย. 60

 

15 ม.ค. 61

ว่าที่ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 9,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

กิจกรรม รด.จิตอาสา

-สีทาบ้าน

-อุปกรณ์ทาสี

-อาหารกลางวัน

-ยานพาหนะ

 

3

5

60

1

1500

100

50

1000

 

4500

500

3000

1000

รวม (เก้าพันบาทถ้วน)

9,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

         2. นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

                      (ว่าที่ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์ สอนคง)    (นางสาววศินา จันทรบัณดิษฐ์)   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)                         

          เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ                รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการ