foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      การสอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                 พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกฺโก

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทรกตัญญูกตเวที เป็นคนดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์                               ของหลักสูตร

           2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย( เชิงปริมา­ณ/เชิงคุณภาพ )

          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 – มัธยมศึกษาปี่ที่6 สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

          2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

3. สำรวจรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษา

4. ทำบัญชีรายชื่อส่งเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาประจำปี

6. จัดตารางสอนและเวลาเรียนธรรมศึกษา

22 พ.ค. 60

29 พ.ค. 60

5 มิ.ย. 60

12 มิ.ย. 60

 

19 มิ.ย. 60

 

3 ก.ค. 60

พระปลัดปิยศักดิ์

 

2. ขั้นการดำเนินการ

(do)

1. ดำเนินการสอนธรรมศึกษา

2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

3. จัดเตรียมห้องเพื่อดำเนินการสอบ

4. ประกาศผลสอบธรรมศึกษาประจำปี2560

5. มอบเกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา

3 ก.ค. 60

3 พ.ย. 60

10 พ.ย. 60

1 ก.พ. 61

12 ก.พ. 61

พระปลัดปิยศักดิ์

 

 

พระปลัดปิยศักดิ์

3. ขั้นการตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

19 ก.พ. 61

พระปลัดปิยศักดิ์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

26 ก.พ. 61

พระปลัดปิยศักดิ์

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน 50,000  (งบสนับสนุนศูนย์ธรรมศึกษา)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

- ค่าตอบแทนวิทยากร

 

 

 

50,000

รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

         

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. ผลการสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

          2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาธรรมศึกษา

         2. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

 

 

 

 

(พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก)   (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร) 

     เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ