foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นายจินดา ทองรักษ์ /  นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา 1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                 1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 3             กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณา 1     การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม                                 และมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตของตนเองได้

           2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ )

          1. ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม                                          มีการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้ในระดับดี

          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. กำหนดกรอบการปฏิบัติกิจกรรม

4. ติดต่อประสานงาน

5. ติดต่อประสานงานวิทยากรสถานที่เข้าค่ายพักแรม

5. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล

 

6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

7 มิ.ย. 60

9 มิ.ย. 60

 

13 มิ.ย. 60

15 มิ.ย. 60

20 มิ.ย. 60

 

5-9 ก.ค. 60

 

 

16-20 ม.ค. 61

นายจินดา

นายจินดา

 

นายจินดา

นายจินดา

นายจินดา

 

นายจินดา

ครูประจำชั้น

 

นายจินดา

ครูประจำชั้น

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

1.ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ร่วมพัฒนาสาธารณะประโยชน์

2.เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก

9 ก.พ.61

 

9 ก.พ.61

นายจินดา

ครูประจำชั้น

นายจินดา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

1 มี.ค.61

นางณภัทร

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานกิจกรรมที่ปฏิบัติ

1 มี.ค. 60

นางณภัทร

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน 300,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู         

-

 

14

-

-

 

100

-

10,000

 

1,400

-

2.

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

-

 

12

-

-

 

100

-

10,000

 

1,200

-

3.

 

 

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

-

 

10

-

-

 

100

-

15,000

 

1,000

-

4.

 

 

 

- ค่ากิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

 

-

 

10

-

-

 

100

-

20,000

 

1,000

-

5.

 

- ค่ากิจกรรมค่ายเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ปีที่ 6

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

-

 

-

-

 

-

80,000

 

5,40

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

- ค่าอาหารวิทยากร

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าชุดเครื่องถวายพิธีบวงสรวง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000

2,000

1,000

1,000

-

6.

 

- กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

- ค่าอาหารครูและนักเรียน

- ค่าบำรุงการฝึก

- ค่าบำรุงสถานที่

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู

- ค่าชุดเครื่องถวายพิธีบวงสรวง

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

100,000

 

10,000

10,000

10,000

5,400

2,000

-

7.

 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน-วัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา

 

 

-

 

 

-

 

 

7,600

รวม (สามแสนบาทถ้วน)

300,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          2. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น

         2. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อยู่ในระดับดี

 

 

 

 

     (นายจินดา  ทองรักษ์)    (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

       เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ