foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     ประกาศผลการเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม(Top Ten)             

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ                นางสาววิพรรษา คำแก้ว / นางสาววิไลรัตน์ นะวะกะ 

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ               

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

          2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในทุกระดับชั้น มีความภาคภูมิใจร้อยละ 96.5 ในความสำเร็จของตนเอง

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากหัวหน้าสายชั้น

4. จัดทำกำหนดการกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

5. แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อฝึกซ้อมในพิธีมอบเกียรติบัตร

6. ฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร

 

30 ม.ค. 61

 

15 มี.ค. 61

 

20 มี.ค. 61

 

21 มี.ค. 61

 

22 มี.ค. 61

 

29-30 มี.ค. 61

 

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์หัวหน้าสายชั้น/หัวหน้าช่วงชั้น

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

นางอุบลรัตน์

และคณะ

 

7. เชิญผู้บริหารเป็นเกียรติในพิธีจัดสถานที่ เชิญผู้ปกครอง

26 มี.ค. 61

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

2.ขั้นดำเนินการ(do)

พิธีมอบเกียรติบัตร

29-30 มี.ค. 61

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)       

ประเมินผลกิจกรรม

29-30 มี.ค. 61

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

3 เม.ย. 61

นางสาววิพรรษา

นางสาววิไลรัตน์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน  10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเก้าอี้

500

10

5,000

2.

ค่าถวายท่านประธานในพิธี

1

3,000

3,000

3.

ค่าเกียรติบัตร

5

200

1,000

4.

จัดบอร์ดรายชื่อนักเรียน

-

-

1,000

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

         ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีความภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง

         2. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

 

 

     

              (นางสาววิพรรษา คำแก้ว)   (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

       เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ