foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    วันวิชาการ          

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์       

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

  • ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 3              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา

          2. เพื่อเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกรอบในการจัดกิจกรรม

4. หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับปฐมวัย กำหนดส่งงานเพื่อจัดแสดงในงานวันวิชาการ

5. จัดเตรียมงานเพื่อแสดงในงานวิชาการ

14 พ.ย. 60

 

17 พ.ย. 60

 

21 พ.ย. 60

 

23 พ.ย. 60

 

 

28 พ.ย. 60

 

นางสาววศินา

 

นางสาววศินา

 

นางสาววศินา

 

กลุ่มสาระ/ปฐมวัย

 

 

นางสาววศินา

 

6. ประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายรับทราบ

7. ทำหนังสือเชิญครู/บุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายร่วมงาน

30 พ.ย. 60

1 ธ.ค. 60

 

นางสาววศินา

นางสาววศินา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. จัดนิทรรศการวันวิชาการ

 

2. แข่งขันทักษะวิชาการ

11 – 12 ม.ค. 61

11 – 12 ม.ค. 61

นางสาววศินา

 

นางสาววศินา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

15 ม.ค. 61

นางสาววศินา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

17 ม.ค. 61

นางสาววศินา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 100,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1

เต็นท์   10 เต็นท์ๆละ  2,000   1

10

2,000

20,000

2

วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ  

-

-

30,000

3

สูจิบัตร

25

200

5,000

4

ค่าเวที เครื่องเสียง

-

-

30,000

5

ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

-

-

15,000

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามและประเมินผลทุกระยะและรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป

         2. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแข่งขันทักษะ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

        (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)  (นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)  (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

       เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ