foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย            

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรี / นางสาวสายพิศ นุ่นศรี

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1     การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และกวีเอกของไทยและของโลก

          2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/ วางแผนกิจกรรม

3. ประสานครูประจำชั้น จัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน เตรียมจัดกิจกรรม

4. ประสานครูกำหนดนักเรียนแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรม

5. จัดซื้อของรางวัล ทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะในการประกวด

7. จัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง ฯลฯ

22 พ.ค. 60

30 พ.ค. 60

 

6 มิ.ย. 60

 

7 มิ.ย. 60

 

12 มิ.ย. 60

 

23 มิ.ย. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี

หัวหน้าและ

ครูกลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

นางสาวสายพิศ

 

ผู้ได้รับหมอบหมาย

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. แข่งขันทักษะทางภาษาไทย และผลงานเกี่ยวกับสุนทรภู่

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

3. นักเรียนกล่าวถึงความสำคัญและแสดงความสามารถในวันภาษาไทยหน้าเสาธง (วันภาษาไทยตรงกับวันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี)

20 มิ.ย. 60

 

26 มิ.ย. 60

 

28 ก.ค.60

หัวหน้าช่วงชั้น

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี

นางสาวสายพิศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

26 มิ.ย. 60 ,

28 มิ.ย. 60

นางสาวสายพิศ

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มนำเสนอหัวหน้าโครงการ

29 ก.ย. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 8,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเครื่องเสียง

-

3,500

3,500

2.

ค่าของรางวัล

-

-

4,500

         

รวม (แปดพันบาทถ้วน)

8,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น รู้จักกวีเอกของไทยและของโลก และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นได้

           2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

 

 

 

                     (ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี สุวรรณชาตรี)  (นางสาววศินา จันทรบัณดิษฐ์)  (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)                         

     เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ