foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   แฟ้มสะสมผลงาน

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวสุรีย์พร  อารมณ์เย็น   

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ประเด็นพิจารณาที่ 2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายอันดีของสังคม                     

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีระบบวางแผน การทำงานอย่างรอบคอบ ทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

           2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุความสำเร็จ

          2. ผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

22 พ.ค. 61

 

7 มิ.ย 61

นางสาวสุรีย์พร

 

นางสาวสุรีย์พร

หัวหน้าสายชั้น

ครูประจำชั้น

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ครูประจำชั้นชี้แจงถึงความสำคัญของการเก็บชิ้นงานนักเรียนให้แต่ละสายชั้น

2. ครูประจำวิชาออกแบบชิ้นงานและความพึงพอใจของชิ้นงาน

3. นักเรียนเก็บชิ้นงานที่นักเรียนพอใจ

18 มิ.ย 61

 

4 ก.ค 61

 

4  ก.ค 61- 28 ธ.ค 61

นางสาวสุรีย์พร

ครูประจำชั้น

ครูประจำวิชา

 

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำวิชา

 

4. ประกวดแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละสายชั้น

5. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

7 ม.ค . 62

 

8 ก.พ. 61

นางสาวสุรีย์พร

 

นางสาวสุรีย์พร

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจงานแฟ้มของแต่ละสายชั้น

15 ม.ค 62.

นางสาวสุรีย์พร

 

4. ขั้นสรุป          (action)

ตรวจ / แยกประเภทแฟ้มตามสายชั้น

15 ม.ค 62

นางสาวสุรีย์พร

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   1,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดป้ายนิเทศประกวดแฟ้ม

4  ป้าย

125

500

2

เกียรติบัตร (ช่วงชั้นละ 3 คน)

ตั้งแต่ ป.1 – ม.6  จำนวน  40  แผ่น

40

13

500

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน)

1,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. ประเมินผลการจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียน

          2. แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ

         2. ผู้เรียนรักการทำงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

 

  

      (นางสาวสุรีย์พร  อารมณ์เย็น)    (นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์)    ( นางมารศรี  ช่วยเนียม )             

       เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนิน กิจกรรม

กิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมชิ้นงาน ประจำปีการศึกษา 2561

 

ที่

รายการประเมิน

1

2

3

4

5

1

ความเหมาะสมของงบประมาณ

 

 

 

 

 

2

ความเหมาะสมของโครงการ*/กิจกรรมกับสภาพการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

3

ความร่วมมือของบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

4

ปริมาณวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงานกิจกรรม

 

 

 

 

 

5

โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินของกิจกรรม

 

 

 

 

 

6

ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

 

 

 

 

7

นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมชิ้นงานที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

8

นักเรียนนำแฟ้มสะสมชิ้นงานออกแสดงได้ดี

 

 

 

 

 

9

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

10

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

(  นางสาวสุรีย์พร   อารมณ์เย็น  )

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

กิจกรรมแฟ้มสะสมชิ้นงาน  ปีการศึกษา  2561

 

ชื่อ...........................................นามสุกล...................................................ชั้น................

 

ที่

รายการประเมิน

1

2

3

1

นักเรียนมีความสุขกับการทำชิ้นงาน

 

 

 

2

นักเรียนออกแบบชิ้นงานได้สวยงาม

 

 

 

3

นักเรียนทำงานแบบตั้งใจ

 

 

 

4

นักเรียนมีแฟ้มงานที่ถูกต้อง/ สวยงาม

 

 

 

5

นักเรียนอธิบายงานในแฟ้มงานได้ดี

 

 

 

6

นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารญาณในผลงานของตนเอง

 

 

 

7

นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในการทชิ้นงานได้ดี