foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

ประเด็นพิจารณาที่ 2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                   2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                                   2.4 สุขภาวะทางด้านร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.2 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                                    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1     การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณาที่ 3     การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล   

         หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น                         มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้                                            ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัด                            การเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง                                       และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่ง                                             ในการนำสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพ                          ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มีศักยภาพ                                       หลายคนสามารถเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วมการในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ                                  ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

          ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและส่งเสริม                  ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนา                                  ทักษะในการทำงาน  เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือทำ สามารถนำความรู้                           ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีระบบวางแผน การทำงานอย่างรอบคอบ ทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และกวีเอกของไทยและของโลก
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 5. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา
 6. เพื่อเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ
 7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง
 8. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
 9. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม                           และมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตของตนเองได้
 10. เพื่อให้นักเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 11. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทรกตัญญูกตเวที เป็นคนดีตามคุณลักษณะ                                         ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
 12. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 13. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 14. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 15. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
 16. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
 17. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 18. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
 19. เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

 1. ผู้เรียนร้อยละ 84 สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุความสำเร็จ
 2. ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยในระดับดี
 3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน
 4. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในทุกระดับชั้น มีความภาคภูมิใจร้อยละ 96.5 ในความสำเร็จของตนเอง
 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 100
 6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 – มัธยมศึกษาปีที่6 สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 7. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 8. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ
 9. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
 10. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ได้
 11. ผู้เรียนร้อยละ 88 ขึ้นไป เกิดความรู้ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุด                                     เพื่อค้นคว้าหาความรู้
 12. ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 88 ของจำนวนรายการที่เข้าร่วม
 13. ผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่ในระดับดี
 14. ผู้เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม                                   มีการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

30 เม.ย. 60

 

นางสาววศินา

2.

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

 

16  พ.ค. 60

 

นางสาววศินา

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินกิจกรรม

3.1 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 3.2 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

 3.3 วันวิชาการ

 

 3.4 ประกาศผลการเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (Top ten)

3.5 เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

3.6 การสอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

3.7 นักศึกษาวิชาทหาร

 

  3.8 พัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียน และการคิดของ

นักเรียนขั้นพื้นฐาน

  3.9 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ (World Education)

  3.10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

22 พ.ค. 60-

8 ก.พ. 61

22 พ.ค. 60 –

20 ก.ค. 60

17 พ.ย. 60-

17 ม.ค. 61

30 ม.ค. 61-

3 เม.ย. 61

 

7 มิ.ย. 60 –

1 มี.ค. 61

22 พ.ค. 60-

26 ก.พ. 61

1 ส.ค. 60 –

 15 ม.ค. 61

5 มิ.ย. 60-

22 ก.พ. 61

 

8 พ.ค. 60 –

9 มี.ค. 61

30 พ.ค. 60-

1 มี.ค. 61

 

1,000

 

8,000

 

100,000

 

10,000

 

 

300,000(เรียนฟรี)

-

 

9,000

 

-

 

 

250,000

(เรียนฟรี)

290,000

(เรียนฟรี)

 

นางสาวสุรีย์พร

 

ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี

นางสาววศินา

 

นางสาววิพรรษา

 

 

นายจินดา

 

พระปลัดปิยะศักดิ์

 

ว่าที่ร.ต.หญิง

พงศ์ทิพย์

นางชญานี

 

 

นางสาวขนิษฐา

 

นางอุษา

 

ที่

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.

ประเมินผลโครงการ

 

30  มี.ค. 61

 

นางสาววศินา

5.

สรุปผลโครงการและรายงานโครงการ

 

30 มี.ค. 61

 

นางสาววศินา

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ      8 พฤษภาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

งบประมาณ                           129,500 บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนแจ้งวิทยา
  2. ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา
 2. วิทยากร

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

- ร้อยละของผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน ได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุความสำเร็จ

- ร้อยละของผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของผู้เรียน

- สังเกต

- สัมภาษณ์

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบสังเกต

- แบบสัมภาษณ์

- ประเมินความพึงพอใจ

- ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่านเขียนและวิเคราะห์ได้

- อ่านเขียน คำ ประโยคข้อความ

- แบบบันทึกคะแนน

- ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยมในทุกระดับชั้น มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

- ผลการเรียนของนักเรียน

แบบบันทึกคะแนน (ปพ.6)

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

- สำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยในระดับดี

- สำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

-     ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี

-     ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อ การทำงาน

- สังเกต

- สำรวจ

- แบบสังเกต

- แบบสำรวจ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

-     ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

-     ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- สำรวจความพึงพอใจ

- แบบสำรวจความพึงพอใจ

-     ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ

-     ร้อยละขอนักเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสาม

- สำรวจ

แบบสำรวจ

-     ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้ห้องสมุด

- สำรวจ

แบบสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนรักการทำงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
 3. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย สืบสานวรรณศิลป์ของกวีเอกของไทยและของโลกได้
 4. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้
 5. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป
 6. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแข่งขันทักษะ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 7. นักเรียนมีความภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง
 8. 8. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
 9. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น
 10. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อยู่ในระดับดี
 11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาธรรมศึกษา
 12. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
 13. นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 14. นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 15. 15. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ การอ่าน - การเขียน สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ
 16. ผู้เรียนเกิดความรู้ความข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใช้ห้องสมุดในเพื่อค้นคว้าหาความรู้อันเป็นผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 17. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
 18. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

(นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์)

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

      (นายธริศร    เทียบปาน)                                     (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                  ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา
  ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ