foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    Steam  Camp

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวหทัยทิพย์  ชูพรหม / นางสาวโชติกา  คงแก้วเคลื่อน

มาตรฐานที่ 3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ

3. ประชุมปฏิบัติกิจกรรมและกำหนดแหล่งเรียนรู้

4. ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/ วิทยากร

5. ประชาสัมพันธ์

1 ส.ค. 60

 

1 ส.ค. 60

 

1 ก.ย. 60

 

7 ก.ย. 60

 

15 ก.ย. 60

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

นางสาวหทัยทิพย์ , นางสาวโชติกา

ครู ม.ปลาย

 

ครู ม.ปลาย

2. ขั้นดำเนินการ(do)

เข้าค่าย

25 ต.ค. 60

ครู ม.ปลาย

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ติดตามผลการดำเนินการ

 

2. ประเมินผลกิจกรรม

25 ต.ค. 60

 

27 ต.ค. 60

นางสาวหทัยทิพย์, นางสาวโชติกา

นางสาวโชติกา

4.ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 ก.พ. 61

นางสาวหทัยทิพย์, นางสาวโชติกา

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน  30,000  บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

-

-

4,000

2.

ค่าสถานที่

-

-

10,000

3.

ค่าอาหาร (3 มื้อ)

60

70

12,600

4.

อื่น ๆ

-

-

3,400

รวม (สามหมื่นบาทถ้วน)

30,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         แบบบันทึกการติดตามและแบบประเมินผลกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

         2. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

    

             (นางสาวหทัยทิพย์  ชูพรหม)   (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)    (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

       เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ