foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    Learn Education            

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ

มาตรฐานที่ 1             คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการากผลการวัดระดับชาติ

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

2. ประชุมร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

3. กำหนดจำนวนนักเรียนและห้องเรียน

4. คณะผู้บริหารพิจารณานักเรียน

5. แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายความรับผิดชอบ

6. มีการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

8 ก.พ. 60

 

16 ก.พ. 60

 

27 เม.ย. 60

28 เม.ย. 60

3 พ.ค. 60

 

4 พ.ค. 60

 

 

นางสาวจิราพร

 

นางสาวจิราพร

 

นางสาวจิราพร

ครูผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือก 100 คน

เริ่มการเรียนการสอน 2 ภาษา โดย

ระบบ ICTในสองกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

10 พ.ค. 60

 

นางสาวจิราพร

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

          

1. มีการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน

2. มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

3. ประเมินผลปลายภาคเรียน

20 ก.ค. 60 /

20 ก.ย. 60

-

 

28 ก.ย. 60

นางสาวจิราพร

 

นางสาวจิราพร

4. ขั้นสรุป          (action)

 

1. สรุปผลการประเมินผลปลายภาคเรียน

2. รายงานผลให้ผู้ปกครอง ผู้บริการ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

3. นำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง วางแผนในภาคเรียนที่ 2

3 ต.ค. 60

 

9 ต.ค. 60

 

 

10 - 13 ต.ค. 60

 

 

 

นางสาวจิราพร

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

งบประมาณจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

-

-

-

2.

งบในการจัดการเรียนการสอน

-จัดทำข้อสอบ, แบบทดสอบ

-เอกสารประกอบการเรียน

-อื่นๆ

-

-

-

-

-

4,000

5,000

1,000

10,000

 

 

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบสังเกต

          2. แบบประเมิน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติที่สูงขึ้นใน 2 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

            (นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ)   (นายวิรัตน์ พรหมสมบัติ )   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

      เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ