foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  English Camp

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวสุนิสา  อนันตกุล

มาตรฐานที่ 3            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

         2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพสุจริต

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

         2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3.ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4.เป้าหมายผู้รับผิดชอบแต่ละช่วงชั้น

9 ส.ค. 60

4 ก.ย. 60

 

4 ก.ย. 60

4 ก.ย. 60

นางสาวสุนิสา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/วิทยากร

11 ต.ค. 60

 

นางสาวสุนิสา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. จัดแบบประเมินกิจกรรม

2. ประเมินผลกิจกรรม

31 ต.ค. 60

31 ต.ค. 60

นางสาวสุนิสา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 ก.พ. 61

นางสาวสุนิสา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    100,000   บาท  (งบเรียนฟรี 15 ปี)

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอาหารครูและนักเรียน

100

70

40,000

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครู,ผู้บริหาร

   

20,000

3.

ค่าบำรุงสถานที่

   

10,000

4.

ค่าวิทยากร

   

5,000

5.

ค่ายานพาหนะ

2

7,500

15,000

6.

ค่าวัสดุ

   

10,000

รวม  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

         แบบบันทึกการติดตามและแบบประเมินผลกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

         2. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

    

         (นางสาวสุนิสา  อนันตกุล)   (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ