foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนงานฝ่าย             บริหารงานวิชาการ      

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวสุนิสา  อนันตกุล                               

มาตรฐานที่ 3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         

ประเด็นพิจารณาที่ 2  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน         

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

          2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพสุจริต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 97.50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด

         2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อยู่ในระดัดีมาก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

25 พ.ค. 61

นางสาวสุนิสา

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

2.1 ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

2.2 เป้าหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแต่ละช่วงชั้นดำเนินกิจกรรม

31 พ.ค. 61

 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

-หัวหน้าช่วงชั้น

 

-หัวหน้าสายชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

 

3.1  ประชุมปฏิบัติกิจกรรมและกำหนดแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

3.2 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้/วิทยากร

3.3 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

3.4  เข้าค่ายกลุ่มสาระ/ทัศนศึกษา

1 มิ.ย. 61

 

4 มิ.ย. 61

 

5 - 22 มิ.ย.61 13-30 มิ.ย 61

นางสาวสุนิสา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร

6  ก.ค. 61

นางสาวสุนิสา

งบประมาณที่ได้รับ                 จำนวน   5,000.-  บาท

รายละเอียดงบประมาณ                  -

วิธีการติดตามและประเมินผล   ใช้แบบประเมินติดตามจากกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระหลังจาก  ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้น
  2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำงานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกันได้
  3. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ
  5. ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาได้

 

 

 

 

  

   (นางสาวสุนิสา  อนันตกุล)   (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)  (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ