foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

แผนงานฝ่าย               บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวชลลดา  ช่างแก้ / นางสาวทัศนีย์  บุญราศรีจิโรจ

มาตรฐานที่  2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                   2.2 การวางแผนและการดำเนินพัฒนาวิชาการบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน

         2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ร้อยละ 88 ของครูมีรายงานวิจัยในชั้นเรียนและสามารถนำผลไปปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมชี้แจงคณะ

กรรมการดำเนินงาน

12 พ.ค. 60

13 พ.ค. 60

 

นางสาวชลลดา

นางสาวทัศนีย์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1. คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อสำรวจปัญญาที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการเรียนการสอน

3. ครูกำหนดหัวข้อเรื่องวิจัยและโครงการวิจัยภาคเรียนที่ 1

4. กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยและเค้าโครงการวิจัยภาคเรียนที่ 2

5. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยภาคเรียนที่ 1

6. ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2

15 พ.ค. 60

 

26 มิ.ย. 60

 

 

30 มิ.ย. 60

 

8 ธ.ค. 60

 

3 ก.ค. 60 –

30 ส.ค. 60

18 ธ.ค. 60–

5 ก.พ. 61

วิทยากรพิเศษและ

คณะกรรมการ

ครูทุกคน

 

 

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

7. ครูผู้สอนทำรายงานการวิจัยอย่างง่าย และส่งในภาคเรียนที่ 1

8. ครูผู้สอนทำรายงานการวิจัยอย่างง่ายและส่งภาคเรียนที่ 2

9. ตรวจผลงานวิจัย/รายงานผลการทำวิจัยครั้งที่ 1

10. ตรวจผลงานวิจัย/รายงานผลการทำวิจัยครั้งที่ 2

11. คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น

12. มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น

13. เผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นในเว็บโรงเรียน

4 ก.ย. 60

 

6 ก.พ. 61

 

7 ก.ย. 60

 

12 ก.พ. 61

 

15 ก.พ. 61

16 ก.พ. 61

16 ก.พ. 61

ครูทุกคน

 

ครูทุกคน

 

คณะกรรม

 

คณะกรรมการ

 

นางสาวชลลดา

นางสาวทัศนีย์

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรู้

 

20 ก.พ. 61

นางสาวชลลดา

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

22 ก.พ. 61

นางสาวชลลดา

งบประมาณ                จำนวน     5,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ       

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าอาหารว่างครู

100

50

5,000

รวม  (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

การประเมินผล

          ตรวจสอบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนและประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

                                 

                                           (นางสาวชลลดา  ช่างแก้)    (นายวิรัตน์   พรหมสมบัติ)       (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)                 

                                                      เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ