foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล                 

แผนงานฝ่าย            บริหารงานวิชาการ                    

ผู้รับผิดชอบ             นางปริศนา  โอทอง / นายวิรัตน์   พรหมสมบัติ

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                 1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น

                                 1.2 ความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

                                 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ        

วัตถุประสงค์            

  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
  2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 87 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ        

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่3. แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าสาระ ออกแบบทดสอบ และดำเนินการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4. จัดวิทยากรการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกแบบทดสอบ แต่ละกลุ่มสาระ

12 มิ.ย. 60

 

 

16 มิ.ย. 60

 

19 มิ.ย. 60

นายวิรัตน์

นางปริศนา

นายวิรัตน์ ,

นางปริศนา

 

นายวิรัตน์ ,

นางปริศนา

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

หัวหน้ากลุ่มสาระวิเคราะห์คะแนนทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้

19 มิ.ย 60

หัวหน้า

กลุ่มสาระ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

-ประเมินผลการดำเนินการสร้างแบบทดสอบแต่ละช่วงชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

16 มี.ค. 61

นายวิรัตน์ ,

นางปริศนา

 

4.สรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

23 มี.ค. 61

นายวิรัตน์ ,

นางปริศนา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าจัดทำชุดแบบทดสอบ

100

100

10,000

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

การติดตามและประเมินผล 

         ติดตามผลการทดสอบและประเมินทุกระยะการดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

         1. สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

         2. นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะสำคัญและผลสัมฤทธิ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

                        

 

                       

                           (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)      (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)   (พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)                                  

      เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ