foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     การสอนเสริมทักษะทางวิชาการ

แผนงานฝ่าย              บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ                นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ / นางสาวมัญชริน ดำช่วย

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่  1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6      ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           ร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)สูงขึ้น 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา

4. จัดทำกำหนดการสอนเสริม O-NET ในระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 และมอบหมายหน้าที่การสอน

5. เตรียมเอกสารการสอนเสริมO-NET แต่ละกลุ่มสาระฯ  ในระดับชั้น ป.6

ม.3 และ ม.6

15 พ.ค. 61

 

16 พ.ค. 61

 

21-25 พ.ค. 61

 

 

 

29 พ.ค. 61

 

 

30 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61

นางบุปผาพรรณ

 

นางบุปผาพรรณ

 

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชรินและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบุปผาพรรณและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูประจำวิชา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. ทดสอบก่อนเรียนเสริม O-NET ทั้ง 5 กลุ่มสาระ

18 – 22 มิ.ย.60

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

2. ดำเนินการสอนเสริม 0-NET  ทุกกลุ่มสาระ

3. ประเมินผลการทดสอบระหว่างเรียนทั้ง 4 กลุ่มสาระ

4. ประเมินผลการทดสอบหลังเรียนทั้ง  กลุ่มสาระ

5. นักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

6. วิเคราะห์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

2 ก.ค.61 –

31 ม.ค. 62

2 ก.ค.61 –

31 ม.ค. 62

21 – 25 ม.ค.62

 

1 – 11 ก.พ. 62

 

 

18 – 29 มี.ค. 62

 

 

ครูประจำวิชา

 

ครูประจำวิชา

 

ครูประจำชั้น

 

ครูประจำชั้น

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจำวิชา และครูประจำชั้น

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรม

-แบบประเมินผลการทดสอบระหว่างสอนเสริม

26 มี.ค. 62

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชริน

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

29 มี.ค. 62

นางบุปผาพรรณ

นางสาวมัญชริน

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   -  บาท

รายละเอียดงบประมาณ                  -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          ติดตามผลการทดสอบและประเมินทุกระยะการดำเนินการ โดยใช้แบบทดสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

 

    

(นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ)     (นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)          (นางมารศรี  ช่วยเนียม)              

        เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ