foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                    บริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ                ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 1                  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6                  การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 7                  การส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1               คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                    1.1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                                    1.2 ความสามารถในการอ่านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมี

                                          วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

                                    1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ

มาตรฐานที่ 2                  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2       การวางแผนและดำเดินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                                      2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน

                                      รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่                  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณาที่ 1        มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาที่ 2        การจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณาที่ 3        การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        บริหารงานวิชาการ

หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแจ้งวิทยาในปัจจุบันผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านรายกลุ่มสาระต่างๆ                            อยู่ในระดับพอใช้ ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียน

         ดังนั้น ทางโรงเรียนแจ้งวิทยาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์                         อย่างเป็นระบบเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
 3. พัฒนาให้ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านการคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น
 5. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์
 6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 7. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
 8. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้
 9. เพื่อพิจารณาให้ครูมีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน
 10. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

 1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ
 2. ร้อยละ 87 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 3. ร้อยละ 88 ของครูมีรายงานวิจัยในชั้นเรียนและสามารถนำผลไปปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
 4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       อยู่ในระดับดี

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

7 เม.ย. 60

 

นายวิรัตน์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

10 พ.ค. 60

 

 

นายวิรัตน์

3. ดำเนินกิจกรรม / งาน

  3.1  สอนเสริมทักษะทางวิชาการ

  3.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

  3.3 โครงงานเพื่อการเรียนรู้

 

3.4 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

  3.5 กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระ

  - English Camp

  - Chinese Camp

  - Steam Camp

 3.6 Learn Education            

 

นร. ป.6 ม.3

และ ม.6

นร. ป.1-ม.6

 

นร. ป.1-ม.6

 

นร. ป.1-ม.6

 

 

นร. ป.1-ม.6

 

 

 

นร. ม.1

 

13 พ.ค. 60 -

24 มี.ค. 61

8 พ.ค. 60 -

23 มี.ค. 61

8 พ.ค. 60 -

26 ก.พ. 61

12 พ.ค. 60 -

20 มี.ค. 61

 

8 พ.ค. 60 -

20 ก.พ. 61

 

 

8 พ.ค. 60 -

20 ก.พ. 61

 

-

 

10,000

 

2,200

 

-

 

 

5,000

งบเรียนฟรี

 

 

1,000

 

นางบุปผาพรรณ

 

นายวิรัตน์

 

นางขวัญฤทัย

 

นางชลดา

 

 

นางสาวสุนิสา

นางสาวสุนิสา

นาสาวลดาวัลย์

นางสาวหทัยทิพย์

นายวิรัตน์

4. ประเมินผลโครงการ

 

30 มี.ค. 61

 

นายวิรัตน์

5. สรุปผลและรายงานโครงการ

 

30 มี.ค. 61

 

นายวิรัตน์

ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
งบประมาณ                  27,200 บาท 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
         

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ครูผู้สอนโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

-  ร้อยละของชุดแบบทดสอบวัดและประเมินผล   ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

- ร้อยละของครูผู้สอน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีคุณภาพของงานวิจัย

- ร้อยละของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ต้องมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จของทุกกิจกรรม

- การทดสอบ

- การสำรวจ

- การสังเกต

 

- แบบทดสอบ

- แบบสำรวจ

-แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
 2. สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะสำคัญและผลสัมฤทธิ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจัดทำโครงงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

(นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ)

หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

  ลงชื่อ................................................                       ลงชื่อ..................................................

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                          (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                      ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  

 

 

 

ลงชื่อ.................................................

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ