foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

แผนงาน                       บริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ                  บริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ลักษณะโครงการ
           โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        

ประเด็นพิจารณาที่ 2      การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                     2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

          การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                           เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูป                                     โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหาร                                        จัดการด่านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ                       ที่สามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์                                                       จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และต้องจัดทำงบดุลประจำปี  รายงานสาธารณชน                        ทุกสิ้นปีการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ เน้นการบริหาร                     โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้                             ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง                            ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนา                              คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริมประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

  1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในด้านให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  2. กลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 94 มีความพึงพอใจในการรับบริการไม่น้อยกว่าระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ครู บุคลากร

8 พ.ค. 60

500,000

นางสาวปองพิสุทธิ์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้บริหาร ครู บุคลากร

8 พ.ค. 60

500,000

นางสาวปองพิสุทธิ์

3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

3.1 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

ครู บุคลากร นักเรียน

 

ตลอด

ปีการศึกษา

 

 

500,000

 

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

 

4. สรุปการประเมินผลโครงการ

 

30 มี.ค. 61

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

5. รายงานสรุปโครงการ

 

30 มี.ค. 61

 

นางสาวปองพิสุทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ    8 พฤษภาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
งบประมาณ                 500,000 บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

ต้องมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จของทุกกิจกรรม

- การสอบถาม
- การสำรวจ

- แบบสอบถาม

- แบบสำรวจ

การประเมินผล
          ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีโดยใช้แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          โรงเรียนมีระบบการบริหารด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

(นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

(พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                        (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                     ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ