foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

  1. โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

500,000

 

1.1 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ

นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

500,000

1.2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฏฐนิช  ปิยะวงศ์

-

รวม

500,000

  1. 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ

406,250

 

2.1 สอนเสริมทักษะทางวิชาการ

นางบุปผาพรรณ ดวงสุวรรณ

-

2.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

นายวิรัตน์  พรหมสมบัติ

10,000

2.3 โครงงานเพื่อการเรียนรู้

นางขวัญฤทัย นะมาเส

2,200

2.4 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวชลลดา ช่างแก้

5,000

2.5 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุนิสา อนันตกุล

-

2.6 English Camp

นางสาวสุนิสา  อนันตกุล

100,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

2.7 Chinese Camp

นางสาวสุภาภรณ์ รักษาพันธุ์

49,050

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

2.8 Steam  Camp

นางสาวหทัยทิพย์  ชูพรหม

30,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

2.9 Learn Education

นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ

210,000

(บริษัทแมนเอสนับสนุน)

รวม

406,250

 

 

 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์

1,018,000

 

3.1 แฟ้มสะสมงาน

 นางสาวสุรีย์พร อารมณ์เย็น

1,000

3.2 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

 ว่าที่รต.หญิงเรวดี  สุวรรณชาตรี

8,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

3.3 วันวิชาการ

 นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์

100,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

3.4 ประกาศผลการเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

(top ten)

 นางสาววิพรรษา คำแก้ว

10,000

3.5 กิจกรรมทักษะกระบวนการทางลูกเสือ

 นายจินดา  ทองรักษ์

300,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

3.6 สอนเสริมธรรมศึกษา

 พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกฺโก

50,000

(งบสนับสนุนศูนย์ธรรมศึกษา)

3.7 นักศึกษาวิชาทหาร

 ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์ สอนคง

9,000

3.8 พัฒนาการทักษะอ่าน-การเขียน และการคิดของนักเรียน

 นางชญานี อินทร์จันทร์

-

3.9 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้

 (World Education)

 นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

250,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

3.10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 นางอุษา  ปิ่นแก้ว

290,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

รวม

1,018,000

 

4. โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

4

โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว

144,000

 

 

 

 

4.1 แนะแนวการศึกษาต่อ

นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

5,000

4.2 รับนักเรียนใหม่

นางทิพย์สุคนธ์  จันทวรรณ์

50,000

4.3 ปฐมนิเทศนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ว่าที่ร.ต.หญิงอนุสรา สุขศรี

20,000

 

4.4 มอบทุนการศึกษา

นางณภัทร  คงแก้วเคลื่อน

10,000

4.5 ชุมนุม

นายธีรพล   คุปกุลกานท์

 -

4.6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษา

นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี

10,000

4.7 กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว

-

4.8 เยี่ยมบ้าน

นางสาววิไลรัตน์  นะวะกะ

35,000

4.9 คัดกรองนักเรียน

นางสาวสุนิสา  พวงแก้ว

-

4.10 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางสาวปิยนุช  เนียมไหม

14,000

รวม 

144,000

 

5. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

160,000

 

5.1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นางอรทัย โคพิชัย

50,000

(งบเรียนฟรี 15 ปี)

5.2 ส่งเสริมการใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

นางสาววันวิสา รัตนะ

-

5.3 การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์วิทยาการบริการเพื่อการเรียนรู้

นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ

100,000

5.4 แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอุษา ชูเกลี้ยง

10,000

รวม

160,000

 

6. โครงการพัฒนาครู

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

6

โครงการพัฒนาครู

นางอรอุมา ทองดี

171,000

 

6.1 พัฒนาครูในการจัดการเรียน

การสอน

นางอรอุมา ทองดี

150,000

6.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางอรอุมา ทองดี

5,000

6.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

นางอรอุมา ทองดี

15,000

6.4 นิเทศการสอน

นางสาวอาภรณ์ ช่างสาน

1,000

รวม

171,000

 

7. โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

7

โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

นางสาวปองพิสุทธิ์ ยอดมณี

15,000

รวม

15,000

 

8. โครงการโครงการศาสตร์พระราชา

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

8

โครงการศาสตร์แห่งพระราชา

นายบรรพต  มณีโรจน์

100,000

(งบกลาง)

รวม

100,000

 

จำนวนโครงการ  8   โครงการ     จำนวนกิจกรรม  41   กิจกรรม