foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

 

 

 

  ครูสุรีย์พร  อารมณ์เย็น หัวหน้าสาระ
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2
วิชาการงานอาชีพ
  ครูเสาวลักษณ์  มีแก้ว สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3
  ครูสาวิตรี  เพรชรัตน์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
  ครูเอกชัย  สุขขี สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ครูชัยวัฒน์  สอนคง สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
วิชาการงานอาชีพ ม.4- ม.6
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3-6
  ครูสุกัญญา  หนูประกอบ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  ครูมณิตา  วงศ์วัชรินทร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
  ครูมงคล  ยังทนุรักษ์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3