foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

  ครูมัญชริน  ดำช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

  ครูขวัญฤทัย  นะมาเส สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3
  ครูสุทธิชา  แก้วมณี สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 2
  ครูอำพร  หลีหมัด สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
  ครูอุบลรัตน์  กปิลกาญจน์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
  ครูสาวิตรี  ประวัติ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
  ครูบรรพต  มณีโรจน์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ครูอรทัย  โคพิชัย สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ครูตรีทิพ  ชูช่วย สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ครูวรางค์  บุญช่วย สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ครูโชติกา  คงแก้วเคลื่อน สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
  ครูปองพิสุทธิ์  ยอดมณี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6