foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

หลักสูตรสถานศึกษา  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  Download
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน)   Download 
หลักสูตร สสวท.  Download

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

กิจกรรมที่แข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่แข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

70

เงิน

11

1. เด็กหญิงณัญวรรณ  พีระประสมพงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรัตน์
 

1. นายสุนทร  อับดุลลี
 

2

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

64

ทองแดง

8

1. นางสาวปิยะฉัตร  หมัดอาดัม
2. นางสาววาสนา  ทองใหญ่
 

1. นายสุนทร  อับดุลลี
 

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต ๑

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนนวมิตร

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 9 กันยายน 2561

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม
39 3 0 7

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

ลำดับ

สังกัด

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

ลำดับ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูฝึกซ้อม

1

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

75.2

เงิน

4

1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์เพชร
 

1. นางสาววศินา  จันทร์บัณดิษฐ์
 

2

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

77.4

เงิน

5

1. นางสาวมาลิกุล  ขันธวุธ
 

1. นางสาวจิดาภา  เอียดเหลือ
 

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

56

เข้าร่วม

5

1. นายมัสการ  หิรัญสาลี
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  พิมพ์พากรณ์
 

4

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

-1

-

 

1. เด็กหญิงพฤกษา  เงาอนุรักษ์
2. เด็กหญิงไปรยา  ตะณโสภา
 

1. นางสาวนันท์นภัส  เศวตพันธิกุล
 

5

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

82.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายปุญญพัฒน์  บุญยัง
2. นางสาวอัจฉรียา  สวนแสดง
 

1. นางสาววิพรรษา  คำแก้ว
 

6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

-1

-

 

1. นางสาวทนตวรรณ  พัฒนา
2. นางสาวนิลยา  หิรัญพันธุ์
3. นางสาวมุทิตา  หมัดชบูรณ์
4. นายรณภูมิ  หมัดเจริญ
5. นางสาววราทิพย์  สาเหล้
 

1. นางสาววิพรรษา  คำแก้ว